Privacy

Spirulina.nl geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor onze diensten of de verdere verbetering van onze diensten en gaan we zorgvuldig om met de gegevens die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan andere partijen ter beschikking stellen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die door spirulina.nl worden aangeboden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 juni 2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze Privacy Policy beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met anderen kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyproblemen. U vindt de contactgegevens aan het einde van onze Privacy Policy.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkel software

Onze webshop draait op shopify en wordt door ons zelf beheerd. Persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze diensten zijn alleen beschikbaar voor onze medewerkers en het technische team.

E-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van Vimexxx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en ongeoorloofd gebruik van zowel uw als onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Wij gebruiken het platform Mollie voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en om uw (geanonimiseerde) gegevens met het oog daarop aan derden te verstrekken. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens gelden ook voor de onderdelen van Mollie’s diensten waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzending en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de bestelling die u plaatst. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing, gericht of anderszins. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om u op een later tijdstip – anders dan op uw verzoek – te contacteren – zullen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen verplicht tot geheimhouding op grond van de Overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan spirulina.nl worden gebruikt om uw gegevens te delen in het kader van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, beschouwen wij dit ook als een vergeet-mij-aanvraag. Op basis van de geldende administratieve verplichtingen, moeten wij de facturen met uw persoonlijke gegevens bewaren, dus wij zullen deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn van kracht is. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documentatie die wij in het kader van uw bestelling hebben gemaakt.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij u uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld via de post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te identificeren. Wij houden een registratie bij van ingevulde aanvragen, in het geval van een vergeet-mij-aanvraag beheren wij anonieme gegevens.  U ontvangt alle kopieën en kopieën van de gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyproblemen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens, inclusief een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, naar het bij ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te wijzigen. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyproblemen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyproblemen. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer zullen worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyproblemen. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën en kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of een derde partij naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze diensten niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van verzet en andere rechten

In sommige gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of namens spirulina.nl. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën en/of kopieën van de door ons verwerkte of verwerkte gegevens ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief stopzetten.

Bovendien heeft u het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Mocht u echter van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyproblemen.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst als onderdeel van

de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker kan verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytische gegevens te gebruiken voor andere Google-services.

Wijzigingen in de Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. In het geval dat de nieuwe Privacy Policy van invloed is op de manier waarop wij eerder verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Contactgegevens

Spirulina.nl

T +31 

E: info@spirulina.nl

 

Contactpersoon privacy kwesties

Gert Bakker